Click here to Remove Link to your site
 
Google
World: Polska: Społeczeństwo: Organizacje: Fundacje

Bank dawców szpiku kostnego, Fundacja Urszuli Jaworskiej
Pomoc dla ludzi chorych na białaczkę i inne nowotwory krwi, prowadzenie akcji edukacyjnych i informacyjnych w prasie, radio i telewizji na temat tworzenia Banków Dawców Szpiku oraz przeszczepów szpiku kostnego a przede wszystkim, pozyskiwanie potencjalnych dawców szpiku.

Druga Szansa
Fundacja Profilaktyki i Resocjalizacji. Pomoc osobom podlegającym wykluczeniu społecznemu.

Forum Dialogu Między Narodami.
Upowszechnianie tolerancji i kultury demokratycznej oraz działanie na rzecz zbliżenia między narodami.

Fundacja Dać Dzieciom Nadzieję im. Matki Teresy z Kalkuty
Stawia sobie za cel pomoc najbiedniejszym dzieciom w Polsce i na świecie.

Fundacja Edukacyjna 4H w Polsce
Niezależna organizacja edukacyjna dla dzieci i młodzieży, kładącą szczególny nacisk na rozwój umiejętności życiowych, zainteresowań i podniesienie poziomu wiedzy.

Fundacja im. Andrzeja Urbańczyka
Cele Fundacji: kontynuowanie i rozwijanie inicjatyw Andrzeja Urbańczyka na rzecz kształtowania dialogu politycznego i społecznego, otwartości na postęp i modernizację społeczeństwa oraz sprzyjanie rozwojowi kultury.

Fundacja im. Stefana Batorego
Celem Fundacji jest wspieranie rozwoju demokratycznego, otwartego społeczeństwa.

Fundacja Kolegium Europy Wschodniej
Stawia sobie za cel zbliżenie i pojednanie społeczeństw Europy Wschodniej, oragnizując m.in. wymianę młodzieży.

Fundacja Komunikacji Społecznej
Stawia sobie za cel wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego oraz stymulowanie demokratycznych zmian społecznych poprzez udostepnienie użytecznym inicjatywom i organizacjom społecznym narzędzi marketingu, PR i reklamy.

Fundacja Pomocy Wzajemnej Barka w Poznaniu
Realizuje programy integracji społecznej w Polsce.

Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii w Zabrzu
Prowadzi badania naukowe i prace wdrożeniowe związane z polskim sztucznym sercem, biologiczną jego zastawką, robotem kardiochirurgicznym oraz współfinansuje inne badania naukowe związane z kardiochirurgią.

Fundacja Wiesława Markowskiego
Stawia sobie za cel skupianie wokół idei Fundacji szerokiego ruchu twórców, artystów, architektów i uczonych zainteresowanych kulturą projektowania, tworzenie i gromadzenie dokumentacji oraz udostępnianie i upowszechnianie dorobku Fundacji.

Fundacja Wspierania Twórców Polskich
Informacje o podejmowanych działaniach i realizacjach na rzecz pomocy artystom polskim.

Lepsze Jutro
Celem Fundacji jest niesienie pomocy dzieciom i osobom szczególnie uzdolnionym, znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej. Podejmowanie i wspieranie działań w zakresie szerzenia oświaty wśród osób i dzieci mających do niej utrudniony dostęp.

Matio
Fundacja Pomocy Rodzinom i Chorym na Mukowiscydozę. Informacje na temat choroby, aktualne projekty, wydawnictwa.

Odpowiedzialność Obywatelska
Prowadzi działania na rzecz poprawy jakości życia publicznego, prawa stanowionego i jakości jego stosowania, budowy społeczeństwa obywatelskiego, zwłaszcza przez wspomaganie powstawania dobrowolnych zrzeszeń i promowania zasady pomocniczości.

Polcul Foundation
Niezależna fundacja wspierania kultury polskiej w Australii.

Pomoc Polakom na Wschodzie
Wspomaga polskojęzyczne szkolnictwo, działania na rzecz zaopatrzenia środowisk polskich w polską prasę i książki oraz zapewnia jak najszerszego dostępu tych środowisk do polskiej kultury.

Proventus
Wspieranie rozwoju społeczeństwa, kultury, nauki, oświaty, ochrona zdrowia, współpraca międzynarodowa.

Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych w Gdańsku
Celem fundacji jest pomoc w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego przez wspieranie działań niezależnych organizacji i inicjatyw, przy ścisłej współpracy różnych podmiotów i jak najpełniejszym wykorzystaniu lokalnego potencjału.

Rutenika
Wspieranie finansowe działalności kulturalnej Łemków, szczególnie piśmiennictwa, sztuki ludowej i tradycji, organizowanie ośrodków kultury oraz zespołów folklorystycznych i teatralnych, ochrona i restytuowanie dziedzictwa kulturowego, szczególnie zabytków sztuki cerkiewnej, cmentarzy i miejsc kultu religijnego.

Zdążyć z Pomocą
Fundacja Dzieciom, pod patronatem prof Zbigniewa Religi niosąca pomoc najbardziej potrzebującym najmłodszym.

Zielony Liść
Fundacja na Rzecz Ofiar Wypadków Komunikacyjnych i Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. Wypełnia istniejącą lukę pomiędzy potrzebami osób poszkodowanych w wypadkach drogowych i ich bliskich a działaniami państwa.

Search:

Help build the largest human-edited directory on the web.
Submit a Site
Open Directory Project - Become an Editor

The content of this directory is based on the Open Directory and may have been modified by DWodp

Powered by DWodp live version 1.1.4 Copyright © 2003 Dominion Web

Other sites: