Click here to Remove Link to your site
 
Google
World: Suomi: Yhteiskunta: Laki: Tietoa

Tämä luokka muilla kielillä:
   
Englanti  (2 280)   Hollanti  (35)   Italia  (118)  
Romania  (10)   Ruotsi  (8)   Tšekki  (6)  
EDILEX
Editan www-palvelu, jossa virallisaineiston lisäksi myös juridisia kirjoituksia ja ajankohtaisaineistoa. Osittain maksullinen.

EU-neuvoston asiakirjahakemisto
Euroopan unionin neuvoston virallinen asiakirjahakemisto, jonka alla mm. Neuvoston omat pöytäkirjat, aikataulut, esityslistat ja niin edelleen. Lisäksi perustietoa neuvoston toiminnasta ja linkkejä muihin EU-tietolähteisiin.

EUR-Lex
Portaali Euroopan unionin oikeuteen. Perustamissopimukset, voimassa ja valmisteilla oleva lainsäädäntö, oikeuskäytäntö jne.

Euroopan Neuvoston ihmisoikeussopimus
Roomassa vuonna 1950 tehty ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehty yleissopimus lisäpöytäkirjoineen.

EUROPA-tietokannat
Laaja luettelo Euroopan unionin juridisista tietokannoista aiheittain, lisäksi yksinkertainen hakutoiminto.

Europol-perustamissopimus
Europolin perustamissopimuksen raakateksti. Epävirallinen.

FINLEX - Valtion säädöstietopankki
Lainsäädäntö, oikeuskäytäntö, säädöskäännökset ja sähköinen Suomen säädöskokoelma.

Hakemusasioiden käsittelystä
Tietoa erilaisten hakemusasioiden käsittelystä käräjäoikeudessa: holhous-, kiinteistö-, perintö-, konkurssi- ym. juttuihin liittyvät perusasiat.

Henkilörekistereistä lain kannalta
Jukka Korpelan laajahko artikkeli henkilörekisterien juridisesta olemuksesta, huomioiden myös Internet-palveluiden yhteydessä syntyvien rekisterien roolin.

Henkilötietolaki
Kai Puolamäen kirjoittama tiivistelmä henkilötietolain säännöksistä.

Julkisen sanan neuvoston päätökset
Sanahaku Julkisen sanan neuvoston päätöksistä.

Julkisten Eurooppa-tietokantojen luettelo
Epävirallinen listaus julkisista EU:n tietokannoista. Tietoa julkaisutavoista sekä linkkejä joillekin englanninkielisille hakusivuille.

Julkisuuslaki
Oikeusministeriön tietosivu viranomaisen toiminnan julkisuudesta ja siihen liittyvästä lainsäädännöstä.

Kansainvälinen oikeusapu
Oikeusministeriön ylläpitämä tietosivusto kansainvälisen oikeusavun mahdollisuuksista. Käsittelee sekä rikos- että siviilioikeudellisia asioita.

Keskusverolautakunnan ennakkoratkaisut
Verohallituksen ylläpitämä kokoelma keskusverolautakunnan antamia ennakkoratkaisuja.

Kopiraitti - Reitti tekijänoikeuteen
Kopiosto ry:n ja opetusministeriön tuottama tekijänoikeusopas. Opas keskittyy kouluopetukseen liittyviin tekijänoikeuksiin.

Kuntaliiton lakisivut
Tietoa kuntia koskevasta lainsäädännöstä, esimerkiksi julkisista hankinnoista, maankäytöstä ja virkasuhteista.

Lakien säätäminen ja julkaiseminen
Oikeusministeriön tietosivu, joka kertoo lainsäätämisprosessin kulun.

Lakitiedon perusteet
Internetixin opintojakso Suomen oikeusjärjestyksen perusperiaatteista ja oikeudellisesta sääntelystä elämänalueilla, jotka todennäköisimmin koskevat jokaista kansalaista.

Mainio.net: Perintö
Mainio.netin perintösivusto, jossa runsaasti tietoa mm. perimisjärjestyksestä, lasten asemasta ja aviopuolisoiden keskinäisestä omaisuudenjaosta.

Nizzan sopimus
Euroopan unionin laajenemista koskeva Nizzan sopimus: sopimustekstit, tiivistelmät ja muuta tietoa laajentumisesta.

Oikeudenkäynti riita-asioissa
Tietoa oikeudenkäynnistä riita-asioissa: prosessin kulku, valmistelutoimenpiteet, kustannukset.

Oikeudenkäynti rikosasioissa
Tietoa oikeudenkäynnistä rikosasioissa: asianosaisroolit, syyttäjän tehtävät, seuraamukset, pakkokeinot.

Oikeusavun käsikirja
Oikeusministeriön julkaisema kirjanen oikeusavun käytöstä. Itse kirja on PDF-muotoinen.

OpusLex
Oikeudellinen tietopankki, jossa mm. artikkelikirjasto ja interaktiivinen kuva oikeussalista. Toimintaa pyörittää noin 20 asianajotoimiston OpusLex-verkosto.

PreLex
Verkkopalvelu, josta voi seurata yksittäiseen asiaan liittyvän päätöksenteon etenemistä EU-toimielimissä.

PRH: Tavaramerkki
Patentti- ja rekisterihallituksen tavaramerkkisivusto. Tietoa mm. tavaramerkin myöntämisestä, luokituksesta ja alan lainsäädännöstä. Tietokanta myönnetyistä tavaramerkeistä.

Suomen lait Webissä
Tietoa Suomen lakien, niiden esitöiden sekä oikeuskäytännön etsimisestä verkosta sekä ohjeita dokumenttien linkittämiseen omille sivuille.

Suomen Lakiopas
Erityisesti perheoikeudellisiin kysymyksiin (perintö, avioliitto jne.) keskittynyt tietopalvelu. Mukana myös asiakirjamalleja tavallisimpiin tarpeisiin.

Suomen perustuslaki
Tietoa uudesta perustuslaista ja sen valmistelusta. Sivuilta löytyy myös perustuslain käännöksiä eri kielillä sekä tietoa Suomen valtiosäännön kehityksestä.

Tasa-arvoa koskeva lainsäädäntö
Tasa-arvovaltuutetun toimiston ylläpitämä kooste tasa-arvoa koskevasta lainsäädännöstä.

Tavaramerkkejä koskevat maininnat ja niiden pakollisuus
Jukka Korpelan artikkeli, joka käsittelee tavaramerkkien yhteydessä käytettyjä symboleja yleensä, niiden juridisia vaikutuksia ja tavaramerkkisymbolien käyttöä verkkoviestinnässä.

Tekijänoikeus ja oikeus valokuvaan
Laajahko Kuvaston opas tekijänoikeudesta erityisesti visuaalisiin teoksiin painottuen. Liitteenä erikoisartikkeli valokuvien saamasta suojasta.

Tekijänoikeusaiheisia dokumentteja
Jukka Korpelan laaja tekijänoikeutta käsittelevä sivusto, jossa on huomioitu laajalti myös Internet-julkaisemiseen liittyvät erityiskysymykset.

Tekijänoikeutta kirjastoille
Verkkoversio Heikki Poroilan kirjasta, joka käsittelee tekijänoikeutta erityisesti kirjastojen näkökulmasta.

Todistajana oikeudenkäynnissä
Oikeusministeriön esite todistajan roolista oikeudenkäynnissä.

Ulkomaalaisasioita koskevaa lainsäädäntöä
Ulkomaalaisviraston laatima kooste ulkomaalaisasioita koskevasta lainsäädännöstä.

Valtioneuvoston hankerekisteri
Tietoja eduskunnan, valtioneuvoston ja ministeriöiden asettamista komiteoista, toimikunnista, neuvottelukunnista, lautakunnista, selvitysmiestöistä, työryhmistä sekä valtion virastojen, laitosten ja liikelaitosten johtoelimistä. Rekisterissä on myös tietoja ministeriöissä virkamiestyönä valmisteltavista lainsäädäntöhankkeista.

Valtiopäiväasiakirjat 1970 -
Eduskunnan ylläpitämä haku, jolla voi etsiä valtiopäiväasiakirjoja vuodesta 1970 lähtien.

Valtiopäiväasiakirjat 1919 - 1969
Eduskunnan ylläpitämä haku, jolla voi etsiä valtiopäiväasiakirjoja vuosilta 1919-1969.

Velkajärjestely
Oikeusministeriön sivusto yksityishenkilön velkajärjestelystä. Tietoa mm. velkajärjestelyn saamisen edellytyksistä sekä vaaditusta menettelystä.

Verotus-lehti
Vero-oikeuden asiantuntijajulkaisu.

Virallinen lehti
Ilmoitus- ja kuulutuslehti, joka sisältää sekä lakisääteisiä että sopimusperusteisesti julkaistavia ilmoituksia, kuten haasteita, konkurssi- ja pakkohuutokauppatiedoituksia, sekä yritys- ja taloustietoa. Edellyttää maksullisen rekisteröitymisen.

Vireillä
Oikeusministeriön luettelo vireillä olevista säädöshankkeista.

YK:n ihmisoikeussopimus
Kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskeva kansainvälinen yleissopimus lisäpöytäkirjoineen

YK:n yleismaailmallinen ihmisoikeuksien julistus
Sopimusteksti kokonaisuudessaan, asianajotoimisto Fredman & Månssonin sivuilla.

Yrittäjän Tietopankki
Erityisesti aloitteleville yrittäjille suunnattu tietopankki, josta löytyy vastauksia mm. useisiin yhtiö- ja kauppaoikeudellisiin kysymyksiin. Lisäksi linkkejä muualle.

Search:

Help build the largest human-edited directory on the web.
Submit a Site
Open Directory Project - Become an Editor

The content of this directory is based on the Open Directory and may have been modified by DWodp

Powered by DWodp live version 1.1.4 Copyright © 2003 Dominion Web

Other sites: