Click here to Remove Link to your site
 
Google
World: Suomi: Yhteiskunta: Laki: ViranomaisetEduskunnan oikeusasiamies
Eduskunnan oikeusasiamies on riippumaton viranomainen, joka valvoo laillisuutta julkisen vallan käytössä ja julkisten tehtävien hoitamisessa.

Euroopan oikeusasiamies
EU-maiden hallinnon lainmukaisuutta valvova elin. Sivustolla on mm. ohjeita kantelun tekemiseen, tietoa EU-hallintojuridiikasta ja päätösarkisto.

Euroopan tilintarkastustuomioistuin
Tilintarkastustuomioistuimen tehtävänä on seurata unionin rahankäyttöä. Sivuilta löytyy yleistietoa tuomioistuimen toiminnasta ja tarkastuskertomuksia.

EUROPA - Tiedonhaun linkkejä ja yhteystietoja
Sivuille on koottu laaja valikoima yleisiä tietolähteitä ja Euroopan unionin toimielinten ja virastojen yhteystietoja.

EY-tuomioistuin
Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen esittely, ohjeita asioiden saattamisesta käsiteltäväksi sekä oikeuskäytäntöarkisto.

Konkurssiasiamiehen toimisto
Tietoa konkurssiasiamiehestä ja konkurssiasiain neuvottelukunnasta. Sivustolta löytyvät myös konkurssiasiamiehen antamat suositukset.

Korkein hallinto-oikeus
Yleisesittely ja tuoreimpia vuosikirjaratkaisuja.

Korkein oikeus
Yleisesittely ja tuoreimmat ennakkopäätökset.

Kriminaalihuoltolaitos
Tietoa yhdyskuntaseuraamuksista kuten nuorisorangaistuksesta, yhdyskuntapalvelusta sekä ehdollisesta vapaudesta.

Kuluttajavalituslautakunta
Kuluttajien ja elinkeinonharjoittajien välisten riitojen ratkaisuelin, joka toimii kuluttajaviraston yhteydessä. Sivustolla on ohjeita valituksen tekemisestä sekä ratkaisuarkisto.

Kuluttajavirasto
Kuluttajaviraston tavoitteena on kuluttajan taloudellisen, terveydellisen ja oikeudellisen aseman turvaaminen sekä kuluttajan toimintamahdollisuuksien edistäminen niin henkilökohtaisessa kuin yhteiskunnallisessa päätöksenteossa ja markkinoilla.

Markkinaoikeus
Markkinaoikeuden esittely, lyhyt kuvaus toiminnasta ja joitain tuoreimpia ratkaisuja.

Nimilautakunta
Nimilautakunnan tehtävät ja yhteystiedot suppeasti.

Oikeusapu
Oikeusaputoimistojen yhteystiedot sekä tietoa oikeusavun ehdoista, avun myöntämisestä ja oikeusavustajan valitsemisesta.

Oikeusministeriö
Ajankohtaiset asiat, vireillä olevat hankkeet, lomakkeet, julkaisut ja yleistietoa oikeushallinnosta.

Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos - Optula
Oikeusministeriön alainen tutkimuslaitos, joka pyrkii yhdistämään oikeudellista ja yhteiskuntatieteellistä näkökulmaa. Sivustolla yleisesittely sekä lista julkaisuista, joista osasta myös PDF-tiivistelmät.

Oikeusturva-asiain neuvottelukunta
Valtioneuvoston asettama neuvottelukunta, joka pyrkii kehittämään oikeusturvan toteutumisen edellytyksiä. Sivuilla neuvottelukunnan raportit, kokouspöytäkirjat ja tiedotteet.

Onnettomuustutkintakeskus
Oikeusministeriön alainen onnettomuustutkintakeskus tutkii vakavia onnettomuuksia ja laatii niiden pohjalta suosituksia turvallisuuden parantamiseksi. Sivustolla on tutkintaselostuksia n. vuodesta 1996 sekä yleistietoa keskuksen toiminnasta.

Patentti- ja rekisterihallitus
Mm. patentteja ja tavaramerkkejä myöntävä viranomainen, joka ylläpitää myös yhdistys- ja kaupparekistereitä.

Poliisi
Tietoa mm. lupa-asioista, palveluista ja rikosilmoituksen tekemisestä sekä neuvoja poliisin toimialaa koskevissa asioissa (omaisuuden suojaaminen ym.). Myös poliisilaitosten yhteystiedot.

Rikoksentorjuntaneuvosto
RTN on oikeusministeriön yhteydessä toimiva asiantuntija- ja yhteistyöelin, joka suunnittelee ja toteuttaa toimia rikollisuuden ehkäisemiseksi.

Rikosseuraamusvirasto
Rikosseuraamusvirasto on seuraamusten täytäntöönpanon yleishallintoviranomainen. Sivuilta löytyy ajankohtaistietoa rangaistusasioista sekä mm. vankiloiden yhteystiedot.

Suomen Eduskunta
Eduskunnan virallinen sivusto. Asiat ja asiakirjat -osastosta löytyy runsaasti materiaalia lainvalmistelun taustatyöstä. Sivustolla on myös tietoa kansanedustajista ja edustuslaitoksesta yleensä.

Syyttäjät
Yleisten syyttäjien yhteystiedot ja tietoa syyttäjälaitoksen toiminnasta.

Tekijänoikeusneuvosto
Opetusministeriön alainen tekijänoikeusneuvosto toimii tekijänoikeusalan asiantuntijaelimenä. Sivustolta löytyy esittely neuvoston toiminnasta ja jäsenistä sekä lausuntoarkisto.

Tietosuojaviranomaiset
Tietosuojaviranomaisten www-sivut.

Tuomioistuimet
Tuomioistuinlaitoksen yleisesittely, yhteystiedot käräjä- ja hovioikeuksiin sekä tietoa tuomioistuinten toiminnasta.

Työneuvosto
Työministeriön alainen työneuvosto on asiantuntijaelin, joka antaa pyynnöstä tuomioistuimille ja työmarkkinaosapuolille lausuntoja työlainsäädännön soveltamista koskevissa kysymyksissä. Sivustolla on laajahko neuvoston esittely ja lausuntoarkisto vuodesta 1998 lähtien.

Työtuomioistuin
Työtuomioistuimen esittely sekä uusimmat ratkaisut.

Ulosotto
Tietoa ulosottoviranomaisten toiminnasta ja yhteystiedot. Lisäksi lista ajankohtaisista pakkohuutokaupoista ympäri Suomea.

Vakuutusoikeus
Vakuutusoikeuden esittely ja tärkeimpiä uusia ratkaisuja.

Valtakunnansyyttäjänvirasto - Valtakunnansyyttäjänvirasto
Valtakunnansyyttäjänviraston tehtävät ja yhteystiedot. Lisäksi myös tietoa viraston toiminnasta sekä kansallisesti että kansainvälisesti. Vuosikertomus- ja määräysarkistot.

Vankeinhoitolaitos
Yleistä vankeinhoidosta, säädökset, tilastot, vankilat.

Search:

Help build the largest human-edited directory on the web.
Submit a Site
Open Directory Project - Become an Editor

The content of this directory is based on the Open Directory and may have been modified by DWodp

Powered by DWodp live version 1.1.4 Copyright © 2003 Dominion Web

Other sites: